UPISI

DVBUBAMARABJ@GMAIL.COM - 043 263 231

  Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10,43 000 Bjelovar, Upravno vijeće Dječjeg vrtića BUbamara objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2018/2019. GODINU


     Zahtjevi za upis primati će se od 11. travnja 2018. godine do zaključno 2. svibnja 2018. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

     Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara ( i okolice ukoliko kapacitet vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu.

     Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu Djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bubamara ili na web stranici.

     Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

  • preslika rodnog lista djeteta
  • preslika domovnice djeteta
  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja
  • dokaz o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu

     Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

     Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupini prvog dana korištenja program.

     Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 04. svibnja 2018. godine.

     Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

     Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

     Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Bubamara ili poštom na adresu: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43 000 Bjelovar

     Sve obavjesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231 ; 095/447-4477 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 -15:00 sati.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG

VIJEĆA