UPISI

DVBUBAMARABJ@GMAIL.COM - 043 263 231

 Na temelju članka 12, Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara objavljuje

JAVNA OBJAVA UPISA

DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

2017./2018. GODINU

 

     Zahtjev za upis primat će se od 27. ožujka 2017. godine do zaključno 27. travnja 2017. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 sati.

     Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga koji imaju prebivalište na području grada Bjelovara (i okolice ukoliko kapacitet Vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde) za djecu od 12 mjeseci do polaska u školu.

 

     Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara.

     Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića ili na web stranici.

     Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

  •          preslika rodnog lista djeteta
  •          preslika domovnice djeteta
  •          uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta i presliku osobne iskaznice roditelja
  •          dokaz o činjenicama bitnim za ostvarenje prednosti pri upisu

     Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

     Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvog dana korištenja programa.

     Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama 8 dana nakon završetka trajanja upisa.

     Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.

     Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.

     Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231 ili 095/4474477 svakog radnog dana u vremenu od 08:00 - 15:00 sati.

 

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

     

 

     U Bjelovaru, 27. ožujka 2017. godine