UPISI

DVBUBAMARABJ@GMAIL.COM - 043 263 231
------------------------------------------------------------------------------------------------
Temeljem Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Bubamara, te u skladu s provedbom Opće uredbe o zaštiti podataka Komisija za upis
Dječjeg vrtića Bubamare objavljuje listu s rezultatima oglasa za upis djece u Dječji vrtić Bubamara u pedagošku godinu 2022/23.

Na temelju članka 12. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtićuBubamara, Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar,Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara, objavljuje    

 

                                                          JAVNA OBJAVA UPISA

                       DJECE U DJEČJI VRTIĆ I JASLICE ZA PEDAGOŠKU GODINU

                                                           2014./2015. GODINU

Zahtjevi za upis primat će se od 23.travnja 2014. godine do zaključno 23. svibnja 2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića Bubamara, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14 sati.
Zahtjev za upis djece podnose korisnici usluga  koji imaju prebivalište na području Grada Bjelovara ( I okolice ukoliko kapacitet Vrtića zadovoljava Državne pedagoške standarde)

za djecu od navršenih 12 mjeseci do polaska u školu.
Djeca se upisuju u vrtić i jaslice uz primjenu prednosti i bodovanju sukladno odredbama Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću  Bubamara.


Zahtjev za upis podnosi se na posebnom obrascu koji je sastavljen sukladno odredbama Pravilnika, a preuzima se u prostorijama uprave Dječjeg vrtića Bubamara ili na web stranici. 
Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti upisnu dokumentaciju:

  • preslika rodnog lista djeteta
  • preslika domovnice djeteta
  • uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta I presliku osobnih iskaznica roditelja
  • dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti pri upisu


Na upis je potrebno dovesti dijete koje se upisuje u jaslice/vrtić.

Potvrdu o obavljenom liječničkom pregledu, roditelj je obvezan predati odgojiteljici u skupinu prvoga dana korištenja programa.
Odluka o upisu biti će objavljena na oglasnim pločama vrtića 31. svibnja 2014.g.
Podnositelji zahtjeva neće se pojedinačno obavješćivati.
Podnositelji zahtjeva nezadovoljni Odlukom o upisu imaju pravo u roku od 15 dana od dana objave iste, podnijeti žalbu Upravnom vijeću Dječjeg vrtića.
Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom dostaviti osobno u Dječji vrtić Bubamara ili poštom na adresu: Prilaz Andrije Hebranga 10, 43000 Bjelovar

Sve obavijesti u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 043/263-231 ;

095/ 447-4477 svakog radnog dana u vremenu od 8.00-15.00 sati.

 

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK UPRAVNOG

                                                                                                                 VIJEĆA