JAVNI NATJEČAJI

NATJEČAJ ZA KUHARA/ICU NA ODREĐENO RADNO VRIJEME - 2 IZVRŠITELJ/ICA - POSLIJEPODNEVNI RAD

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU NA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME- 2 IZVRŠITELJA - POSLIJEPODNEVNI RAD

NATJEČAJ ZA ODGOJITELJA/ICU NA ODREĐENO -1 IZVRŠITELJ -PRODULJENI BORAVAK

NATJEČAJ ZA SPREMAČICU NA ODREĐENO RADNO VRIJEME

    

NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNO MJESTO ODGOJITELJ/ICA- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE-JEDAN IZVRŠITELJ/ICA

     Temeljem članka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Bubamara objavljuje 11.3.2019

NATJEČAJ


za prijem radnika na radno mjesto

     ODGOJITELJ/ICA- stručno osposobljavanje za rad, 1 izvršitelj/ica

     Uvjeti za radno mjesto su: članak 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07,94/13)

     Uz prijavu treba priložiti:

  • životopis
  • presliku dokaza o stručnoj spremi
  • elektronički zapis od HZMO
  • uvjerenje o nekažnjavanju za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
  • presliku domovnice

     Na natječaj se mogu javiti oba spola.

     Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji(NN 121/17).

     Isprave se prilažu u neovjerenom presliku,a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

     Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom u roku osam(8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama vrtića, na adresu Dječji vrtić Bubamara.

     Nepotpune i /ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

     Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.

     Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na oglasnoj ploči vrtića.

KLASA:112-01/19-01/7

UR.BROJ:2103-01-20-01-19-01